Connect with us

Σχόλιο Σ.Ν.Π.: “Είναι γνωστό το χωρίο της Καινής Διαθήκης που μιλά για την Δευτέρα Παρουσία: «Περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι οι εν ουρανώ, ουδέ ο Υιός, ειμή ο Πατήρ» (Μάρκ, ιγ 32).
Το παρόν άρθρο δίνει απάντηση εν μέρει και σε όσους προσπαθούν να δώσουν ημερομηνίες σε προφητείες γενικότερα…”

Θα εξετάσουμε το χωρίο όχι γράφοντας δικές μας σκέψεις, αλλά παραθέτοντας από τα λόγια τεσσάρων μεγάλων αγίων πατέρων της Εκκλησίας. Το συγκεκριμένο χωρίο, ήταν ένα από τα χωρία που χρησιμοποιούσαν κατά κόρον οι αιρετικοί για να δείξουν ότι ο Υιός δεν έχει ίδια ουσία με τον Πατέρα, αφού ο Υιός δεν ξέρει την ημέρα και την ώρα της Δευτέρας Παρουσίας ενώ την ξέρει ο Πατέρας. Είναι όμως αυτό αληθές; […]

Μέγας Βασίλειος
«Το ‘‘ουδείς’’ καθολικόν μεν είναι δοκεί ρήμα, ως μηδέ εν πρόσωπον δια της φωνής ταύτης υπεξηρήσθαι. Εστί δε ουχ ούτω παρά τη Γραφή αναφερόμενον» (Επιστολή προς τον Επίσκοπο Αμφιλόχιο, επιστολή 236). Ο Μέγας Βασίλειος, ξεκινά σχολιάζοντας στην λέξη ‘‘ουδείς’’. Η λέξη ‘‘ουδείς’’ στο συγκεκριμένο χωρίο δεν έχει την απόλυτη έννοια του καθολικού. Κατά συνέπεια, στο ‘‘ουδείς’’ δεν συμπεριλαμβάνεται ο Υιός. Ας δούμε όμως και παρακάτω. «Ούτω και το ‘‘ουδείς οίδε’’ την πρώτην είδησιν των τε όντων και των εσομένων επί τον Πατέρα ανάγοντος και δια πάντων την πρώτην αιτίαν τοις ανθρώποις υποδεικνύοντος ειρήσθαι νομίζομεν». (Από την ίδια επιστολή). Δηλαδή ο Χριστός λέγοντας ότι ‘‘κανείς δεν ξέρει’’, θέλει να δείξει ότι ο Πατέρας είναι που έχει πρώτος την γνώση αυτών που θα συμβούν. Σαν να μας δείχνει ότι η αρχή είναι ο Πατέρας.

«Από ανθρωπίνου μέρους ο Κύριος διαλέγεται» (Από την ίδια επιστολή). Δηλαδή, ο Χριστός μιλάει από την ανθρώπινη πλευρά και όχι ως Θεός. Πολύ σημαντική η παρατήρηση, καθώς εδώ καταπολεμά τους μονοφυσίτες που ήθελαν τον Χριστό ως μόνο Θεό στην γη, χωρίς την ανθρώπινη φύση. […]

Ο ευαγγελιστής Ματθαίος δεν αναφέρει ότι ο Υιός δεν ξέρει. Από την άλλη και υπό την ίδια έννοια, ο ευαγγελιστής Μάρκος αναφέροντας ‘‘Παρά μόνο ο Πατέρας’’, το ‘‘Μόνο’’ το γράφει σε αντιδιαστολή με τους αγγέλους, χωρίς να συμπεριλαμβάνει τον Υιό στους δούλους που αγνοούν, αν εξετάσουμε παράλληλα τα δύο χωρία. Δηλαδή, επειδή ο Ματθαίος δεν γράφει ότι ο Υιός δεν ξέρει την ημέρα εκείνη αλλά το αποσιωπά, αυτή η αποσιώπηση σημαίνει ότι ο Υιός ξέρει και ότι άγνοια έχουν μόνο οι άγγελοι. Άλλωστε ο Χριστός είπε ότι όπως τον γνωρίζει ο Πατέρας, άλλο τόσο γνωρίζει και ο Χριστός τον Πατέρα. Επομένως, αφού ο Πατέρας γνωρίζει την ημέρα, την γνωρίζει και ο Χριστός.

Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας

[…] Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρείας, [επίσης] παρατηρεί ότι στο χωρίο δεν λέει ότι δεν γνωρίζει ο Υιός του Θεού, αλλά ο Υιός ως άνθρωπος. Όμως, και πάλι ακόμα και ο υιός ως άνθρωπος ξέρει. Υπάρχει σοβαρός λόγος και αιτία που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο ο Υιός. […] Ο Κύριος λέγοντας ότι ούτε ο Υιός ως άνθρωπος ξέρει, δεν το λέει κυριολεκτικά, αλλά θέλει να δείξει ότι η γνώση της Δευτέρας Παρουσίας είναι ‘‘υπέρ φύση’’, παραπάνω δηλαδή από την ανθρώπινη φύση. Αυτή η γνώση ανήκει στα βάθη του Κυρίου, και επομένως ο άνθρωπος που ο Θεός κάλεσε σε υιοθεσία, δεν πρέπει να εισχωρεί σε αυτά. Αν στους αγγέλους δεν αποκάλυψε ο Θεός την μέρα, συνεχίζει ο ιερός πατέρας, ούτε στον άνθρωπο.

[Τελικά] ο Χριστός με αυτά τα λόγια τονίζει το ανθρώπινο της φύσης Του, μόνο και μόνο για να δείξει ότι ως άνθρωπος δεν ήξερε, και ότι δεν ανήκει στην ανθρωπότητα να γνωρίζει τα μέλλοντα. Ως Θεός όμως, ξέρει πολύ καλά την μέρα, γιατί διηγείται τα γεγονότα που θα συμβούν και κάνει αναφορά στο τέλος [του κόσμου].

Μέγας Αθανάσιος

[…] Ο Μ. Αθανάσιος αναφέρει ρητά και ξεκάθαρα βάζοντας την ταφόπλακα σε κάθε εσχατολογική δήθεν μελέτη για τον ακριβή υπολογισμό της Β′ Παρουσίας, λέγοντας ότι δεν ανήκει σε κανέναν να περιεργάζεται για όσα ο Κύριος σιώπησε. Και το αιτιολογεί με την ρήση του Χριστού ότι ούτε ο ίδιος ως άνθρωπος γνώριζε, δείχνοντας γενικά ότι η ανθρωπινή φύση αγνοεί. Ο ίδιος όμως ο Χριστός δεν αγνοούσε. […] Ξέρει την ημέρα της Β′ Παρουσίας, καθώς όπως λέει ο ίδιος, ‘‘κανένας δεν γνωρίζει τον Πατέρα παρά ο Υιός’’. Από την στιγμή που ο Πατέρας ξέρει, επόμενο [είναι] ότι ξέρει και ο Υιός. […] Με τα λόγια του ο Χριστός, δείχνει την άγνοια της ανθρώπινης φύσης ως προς τα βάθη του Θεού.

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος

Ο ιερός Χρυσόστομος, αναφέρει ότι ο Υιός γνωρίζει την ημέρα, αφού Εκείνος έφτιαξε τα πάντα. Πως είναι δυνατόν να αγνοεί την ημέρα εκείνη, αναρωτιέται ο ιερός Πατέρας. Από την στιγμή που έφτιαξε τους αιώνες, έφτιαξε και τους χρόνους, και επομένως και την ημέρα εκείνη. Επομένως δεν την αγνοεί. Αυτό που λέει ο Κύριος, το αναφέρει για να κόψει την φόρα σε όλους όσους θέλουν να μάθουν ή να ζητήσουν να βρουν. Ο Κύριος ήθελε πολύ να τιμήσει τους μαθητές [Του] και να μην τους αποκρύψει τίποτα. Αλλά η ημέρα αυτή ανήκει στα βάθη του Θεού, για αυτό και μεταθέτει το ζήτημα αυτό στον Πατέρα. […]

Ο Υιός μας περιέγραψε καταστάσεις, τα προοίμια, τους χρόνους και τους καιρούς, αλλά δεν είπε την ακριβή ημέρα. Περιέγραψε το τι θα συμβεί, πράγμα που σημαίνει ότι γνωρίζει και την ημέρα. Δεν αποκαλύπτει την ημέρα γιατί έτσι θα χαθεί το αιφνιδιαστικό της Δευτέρας Παρουσίας. […]

Επίλογος
[Συμπερασματικά, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός στο συγκεκριμένο χωρίο μιλάει από την ανθρώπινη πλευρά και όχι ως Θεός. Η αποσιώπηση του όσον αφορά το αν το γνωρίζει ο ίδιος, σημαίνει ότι ο Υιός του Θεού γνωρίζει, και ότι άγνοια έχουν μόνο οι άγγελοι και οι άνθρωποι. Εδώ υπάρχει σοβαρός λόγος και αιτία που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος. Αυτό γίνετε για να τονίσει την σημασία του μυστηρίου της Δευτέρας Παρουσίας, το οποίο γνωρίζει μόνο η ομοούσια και αδιαίρετη Αγία Τριάδα -η δημιουργός των αιώνων και χρόνων- και είναι κάτι που δεν ανήκει σε κανέναν άλλο για να το περιεργάζεται, γιατί η γνώση αυτή είναι ‘‘υπέρ φύση’’, υπεράνω δηλαδή από την ανθρώπινη φύση. Δηλαδή, αυτό που λέει ο Κύριος, το αναφέρει για να αποτρέψει όλους όσους θέλουν να μάθουν ή να ζητήσουν να βρουν. Και παρότι ήθελε πολύ να τιμήσει τους μαθητές Του και να μην τους αποκρύψει τίποτα, τους λέει ότι η ημέρα αυτή ανήκει στα βάθη του Θεού, γι’ αυτό και μεταθέτει το ζήτημα αυτό στον Πατέρα. Η Δευτέρα Παρουσία κατά θεία βούληση θα είναι αιφνιδιαστική «ως κλέπτης εν νυκτί» και εμείς οι πιστοί ορθόδοξοι Χριστιανοί οφείλουμε να το σεβαστούμε αναντίρρητα. Αμήν]
Πηγή: Άρθρο του Κ.Ι.Κ. βασισμένο σε άρθρο του exprotestant.blogspot.gr
synaxipalaiochoriou.blogspot.gr

Advertisement